Beneficjent GRUPA " B.H.E. " KATARZYNA KUCIEJCZYK realizuje projekt pn.:

„Internacjonalizacja marki Bexa”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 3.3.3

Cele projektu skupiają się wokół realizacji strategii rozwoju firmy, której elementem jest ekspansja na rynki zagraniczne, w tym na wybrany rynek perspektywiczny - USA.

Planowane efekty projektu obejmują dostęp do nowego grona potencjalnych odbiorców, wzrost przychodów przedsiębiorstwa, rozwój firmy a także zwiększenie poziomu konkurencyjności oraz rozpoznawalności marki BEXA.

Wartość projektu: 435 900,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 370 515,00 PLN

 

Projekt realizowany w okresie: 01/07/2018 – 31/12/2019

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pani Katarzyny Kuciejczyk, tel. 604 907 890


GRUPA „B.H.E.” Katarzyna Kuciejczyk
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
BEXA na nowym rynku zagranicznym


Dofinansowanie projektu z UE: 380 375,00 PLN